English   Norsk
Kokk/Forpleiningssjef
Generell søknad
MATROS
Generell søknad
Maskinoffiser
Generell søknad
Skipselektriker
Generell søknad
2. maskinist junior
Generell søknad
Forpleiningsassistent
Generell søknad som forpleiningsassistent på våre offshorefartøy
Dekksoffiser
Generell søknad
Fisker
Generell søknad som fisker på Nordøytrål
Maskinkadett
Generell søknad
Dekkskadett
Generell søknad som dekkskadett
Styrmann Fiskeri
Åpen søknad Nordøytrål
Halvlotting
Åpen søknad som halvlotting på Nordøytrål